Verkeersveiligheid

Vergeleken met andere leeftijdsgroepen overlijden er in Nederland betrekkelijk weinig kinderen van 0-14 jaar in het verkeer. Het aantal slachtoffers is bovendien de afgelopen twintig jaar aanzienlijk afgenomen, meer dan die van andere leeftijdsgroepen. Een combinatie van maatregelen op het gebied van infrastructuur, voertuigen, beveiligingsmiddelen en educatie heeft hieraan bijgedragen. In absolute aantallen ligt het grootste veiligheidsprobleem bij kinderen in de groep fietsers van 10-14 jaar. Dit komt vooral doordat ze op die leeftijd vaker zelfstandig als fietser aan het verkeer deelnemen.

Om het aantal kinderen dat in het verkeer overlijdt verder terug te brengen, zijn verdere maatregelen nodig, onder andere op het gebied van autosnelheid, scheiden van langzaam en snelverkeer, voorlichting en voertuigveiligheid.

Kind Verkeersveilig: een succesvol project!

verkeersveiligheidKind Verkeersveilig was één van de projecten in het kader van het lustrum 125 jaar ANWB. Het doel van dit project was om het onderwerp verkeersveiligheid voor kinderen weer op de (politieke) agenda te zetten.

13 uitgekozen plekken

Uit alle inzendingen heeft een deskundige jury vervolgens 13 plekken uitgekozen. Eén plek per provincie en de zogenaamde ‘publieksplek’. Met deze locaties zijn we aan de gang gegaan. Nu, aan het slot van het project, kunnen we de balans opmaken: bij 12 van de 13 locale teams is het tot een concreet verbetervoorstel gekomen om de onveilige plek veiliger te maken. Op 8 locaties zijn de voorgestelde verbeteringen ook daadwerkelijk uitgevoerd. Een prima resultaat!

Input van kinderen

In de campagne Kind Verkeersveilig was een belangrijke plaats ingeruimd voor de input van kinderen. Kinderen weten niet alleen heel goed duidelijk te maken waarom een verkeerssituatie in hun stad of dorp onveilig is, maar zij dragen ook vaak originele oplossingen aan. Zij praatten actief mee in werkgroepen en sommige van hen discussieerden zelfs met verantwoordelijke bestuurders.

Oplossingen

Na de zomervakantie van 2008 is het werkgroepproces echt goed op gang gekomen. Met elkaar zijn kinderen, ouders, leraren en wegbeheerders toen aan de slag gegaan om informatie te verzamelen, standpunten te bepalen en oplossingen te bedenken. Zij werden daarbij ondersteund door een ANWB coach (een ANWB consul = actief lid) en een verkeerskundige.

De praktijk wees uit dat een dergelijk proces erg veel tijd kost. Reden waarom besloten werd om de  duur van het project met één jaar te verlengen tot 31 december 2009. Het streven was daarbij erop gericht om in dat jaar zoveel mogelijk locaties veiliger te maken d.w.z. dat de door de wegbeheerder akkoord bevonden verbeteringen ook werkelijk zouden worden gerealiseerd

Zichtbare restultaten

In volgorde van gereedkomen zijn in de provincies Zuid-Holland, Drenthe, Noord-Holland, Limburg, Groningen, Flevoland, Gelderland en Friesland de werkzaamheden door de wegbeheerder uitgevoerd. Daarmee zijn deze verkeersonveilige plekken veiliger gemaakt.

In de provincie Overijssel is het door de werkgroep, en met name door de kinderen, gestelde doel helaas niet gehaald. De gemeente heeft wel een aantal kleine aanpassingen verricht en heeft toegezegd de kinderen actief bij haar verdere planvorming te betrekken.

In de provincies Noord-Brabant (locatie Someren) en Zeeland zijn de wegbeheerders akkoord met de voorgestelde verbeteringen. Uitvoering van de plannen is voorzien in 2010/2011.

BRON: ANWB

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *